به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٨٩٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۶٠٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٧ درصد رشد داشته است.