به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶٧١۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١۶١١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩١ درصد رشد داشته است.