به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. دراین گزارش شاهد رشد نرخ فروش محصولات در تیر نسبت به میانگین ۴ ماهه بودیم. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٩٨ درصد رشد داشته است.