به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت تاید واتر خاورمیانه افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.