به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ارومیه اعلام داشت پیرو معافیت ماده ١٣٨ ق.م.م برای سالهای ١٣٨۶ ، ١٣٨٧ و ١٣٨٩ و اعتراض برای سال ١٣٨٨ بعد از پیگیری مکرر رای هیات موضوع ماده ٢۵١ ق.م.م به نفع شرکت سیمان ارومیه صادر و صدور برگ قطعی به مبلغ ٣٣،١۴٩ میلیون ریال برای سال ١٣٨٨ استرداد خواهد گردید که در سود و زیان شرکت اثر مثبت خواهد گذاشت.