به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی جم در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۴۵٢٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١٢۴٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٩ درصد رشد داشته است.