بررسی آمارهای منتشره رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ١۴ میلیون و ٢۶٧ هزار و ٢٠٠ تن سیمان در بهار امسال و رشد ۵.٢ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

بورس 24: بررسی آمارهای منتشره رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید 14 میلیون و 267 هزار و 200 تن سیمان در بهار امسال و رشد 5.2 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

در این مدت 81 میلیون و 329 هزار و 600 متر مربع کاشی تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت 4.9 درصدی نشان می دهد.

با این حال، تولید شیشه جام در مدت یاد شده با رشد 15.7 درصدی مواجه شد و به 272 هزار و 300 تن رسید.

تولید ظروف شیشه ای در سه ماهه نخست امسال با افت 9.9 درصدی در همسنجی با پارسال به 103 هزار و 300 تن رسید.

در تولید ظروف چینی و چینی بهداشتی نیز عملکرد شرکت های تولیدکننده مثبت بود، به طوری که ظروف چینی با رشد 23.1 درصدی در مقایسه با بهار 97 به 13 هزار و 400 تن و چینی بهداشتی با ثبت رشد 51.6 درصدی به 28 هزار و 900 تن رسید.

منبع: معدن 24