به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،درصورت های مالی اصلاح شده پتروشیمی نوری سود هرسهم افزایش قابل توجهی یافت،سود هر سهم شرکت در ٣ماهه منتهی به خرداد ماه ٩٨مبلغ٢٨۶٣ریال اعلام شد که در گزارش قبلی ١٨۴٢ریال اعلام شده بود ،گفتنی است درامد های عملیاتی ٨٢درصد افزایش یافته و هزینه های فروش نیز ٢٢٠درصد افزایش یافته است همچنین شرکت از محل درامد های غیر عملیاتی ۴٠٨میلیارد تومان درامد کسب نموده است که در دوره قبلی ۴٣٢میلیارد تومان هزینه غیرعملیاتی داشت.اصلاح تسعیر دارایی ها باعث افزایش سود شرکت شده است.