به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پتروشیمی فجر در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨مبلغ٣٠٩ریال برای هر سهم سود محقق کرده است ،گفتنی است درامد های عملیاتی نیز نسبت به دوره مشابه قبلی ٨درصد افزایش یافته و هزینه های فروش نیز با کاهش ٧درصدی همراه بوده است،شایان ذکر است سایر درامد های غیرعملیاتی نیز با رشد خوب١۴٢درصدی همراه بوده است.