مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا روز گذشته برگزار شد؛ در ادامه می خوانید، که...