به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک تجارت اهم مطالب مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه را منتشر نمود.