به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک تجارت در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ٩٧توضیحاتی ارائه نمود .بانک تجارت در خصوص مواردی همچون پرونده شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس و پرونده سرمایه گذاری ملی ایران اطلاعاتی را منتشر نمود.