به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ماشین سازی اراک در ٩ماهه منتهی به خرداد ماه ٩٨ برای هرسهم مبلغ٣٠ریال سود محقق کرده است که در دوره مشابه قبل ۵۶ریال زیان بود .گفتنی است درامد های عملیاتی ٢٨درصد رشد کرده و بهای تمام شده نیز ۶درصد افزایش یافته است حال آنکه سایر درامد های غیر عملیاتی نیز با رشد چشمگیر ١۴٢٣۶٨درصدی همراه بوده است.