به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در پایان تیر ماه مبلغ۵١٣٢میلیارد تومان می باشد که در تیر ماه۴٨٣میلیارد تومان به ارزش پرتفوی شرکت اضافه شده است همچنین در تیر ماه شرکت توانسته است مبلغ۴۵میلیارد تومان از معاملات خود سود کند.