به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تیر ماه ٢.٣ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.