به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از وضعیت تولید و فروش خود تا پایان تیر ماه گزارش ارائه کردند.