به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ٢ شرکت از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش ارائه کردند.