به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام داشت در نظر دارد براساس پیشنهاد رییس مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ١٣٩٧.١٢.٢٩ سرمایه خود را از مبلغ ٢ُ۵٠٠ میلیارد ریال به ۴٠٠٠ میلیارد ریال (معادل ۶٠ درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد.