به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش عملکرد خود را منتشر نمودند.