به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک تجارت از نتایج عملکرد خود در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.