به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شناور اروند تاید ١٠٠٠شرکت تاید واتر خاورمیانه بعد از انجام ماموریت جابه جایی بلوک های سیمانی در کشور کویت توقیف شده بود رفع توقیف گردید.