به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تراکتور سازی ایران از اطلاعات آینده نگر از جمله فروش آتی شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.