به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سرمایه گذاری مسکن زاینده رود از پیش بینی عملکرد آتی در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.