به گزار کدال نگر بورس ٢۴، گزارش عملکرد چند شرکت دیگر هم منتشر شد.