مجمع شرکت آلومینیوم ایران امروز برگزار شد که این مجمع اعلام کرد شرکت در حال مطالعه و بررسی سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی است.