شرکت بیمه کوثر امروز به مجمع رفت که این مجمع ٢٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.