به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پارس خودرو در سه ماهه منتهی به خرداد ٩٨مبلغ١۴۵ریال زیان برای هرسهم محقق کرده است.گفتنی است بهای تمام شده درآمد های عملیاتی ٨٧درصد کاهش یافته است حال ان که سایر درآمد ها نیز ٨۶درصد رشد کرده است.