به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها از عملکرد خود تا پایان خرداد ماه گزارش ارائه نمودند.