به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم از عملکرد خود گزارش دادند.