به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک اقتصاد نوین در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ١۵١ ریال زیان محقق کرد. ونوین در مدت مشابه سال قبل ١١٨ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. در گزارش این بانک شاهد رشد ١٩ درصدی درآمدهای غیر مشاع در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل بودیم.