به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ایران ترانسفو از نتایج عملیات و چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.