به گزارش کدال نگر بورس٢۴،گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در۶ ماهه منتهی به خرداد٩٨مبلغ ١٢۶ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است که به نسبت دوره مشابه قبلی ١۶٨درصد افزایش یافته است سود دوره مشابه قبلی۴٧ریال می باشد.همچنین سود فروش سرمایه گذاری ها١٨١درصد افزایش و جمع درامد ها نیز ١٣٠درصد رشد داشته است حال ان که هزینه های فروش نیز با افزایش۶٠درصدی همراه بوده است.