به گزارش کدال نگر بورس٢۴،گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند از نتایج عملیات و چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.