به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت مارگارین از نتایج عملیات و چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.