به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بورس اوراق بهادار تهران از نتایج عملیات و چشم انداز خود در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.