به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مارگارین در ۶ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٨۶ ریال سود محقق کرد. غمارگ در مدت مشابه سال قبل ٣۶۴ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣٧ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست که در نهایت منجر به تحقق سود عملیاتی ۵١٣ میلیارد ریالی شد.