به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه منتهی به خرداد ٩٨مبلغ٢۴١ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵١٨درصد رشد کرده است سود هرسهم دوره قبل ٣٩ریال بود.همچنین درامد های عملیاتی نیز ٢٣۶درصد رشد و هزینه های فروش نیز٢٣درصد افزایش یافته است گفتنی است سود عملیاتی نیز ۵۵٩درصد افزایش یافته است.