به گزارش کدال نگر بورس٢۴،کارتن ایران اهم مطالب مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه را منتشر نمود.