به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت مهم دیگر هم از عملکرد خود گزارش ارائه کردند.