به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،معدنی وصنعتی چادر ملو از برآورد اقلام مهم صورت سود و زیان در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.