به گزار کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر از عملکرد خود گزارش دادند.