به گزارش کدال نگر بورس٢۴،نفت ایرانول از نتایج عملیات و چشم انداز های خود در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.