به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۴٠٩ ریال سود محقق کرد. شرانل در مدت مشابه سال قبل ٢١٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٨٨ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٠٣ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۵۴۵ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست. این شرکت در مدت یاد شده ١٠۶۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ٨١٧ میلیارد ریال سود خالص محقق نمود.