به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.