به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۴٠٢ ریال سود محقق کرد. ملی در مدت مشابه سال قبل ١۴٧ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٧٨٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٧۴ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٨٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٩۵۴٣ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.