برای نخستین بار کارتن لمینیتی تولید شد راه اندازی واحد بازاریابی صادرات نیز به زودی وی تصریح کرد: همچنین خط تولید زغال نانو را راه اندازی خواهیم کرد، که حدود...