سوال سهام داران: اوضاع فروش چطور است؟ مدیران شرکت: تا شهریور ماه کالا پیش فروش شده در این مجمع عنوان شد، که در برنامه شرکت است، سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی به ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و...