خوب بودیم، می خواهیم بهترین شویم او درباره استراتژی های شرکت گفت: اتخاذ استراتژی کیفیت محوری در تائید محصولات بطر و جار به طوری که محصولات در بازار با محصولات وارداتی رقابت نمایند و محصولت بطر در سال ٩۶ و ٩٧ رقیب شرکت مکتب نفیس و در سال ٩٨ جزء بهترین و بزرگترین تولید کننده بطری های لایت در خاورمیانه و دنیا باشیم...