به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ارتباطات ایران از نتایج عملکرد و پیش بینی اقلام مهم صورت سود و زیان در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود.