به گفته وی، اصلاح بهینه ساختار نیروی انسانی و ایجاد ارتقا و انگیزه و بهره وری نیروی کار با...